Algemene voorwaarden


Artikel 1. Definities

1.1. KOSMONAUTS: statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 17238258.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met KOSMONAUTS een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4 Diensten: alle diensten die KOSMONAUTS voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over websites.

1.5 Producten: alle producten die KOSMONAUTS aan de Opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: (zelf ontwikkelde) software waarmee de website beheerd kan worden, banners, applicaties en 'Social Media Apps'.


Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door KOSMONAUTS gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, geleverde producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met KOSMONAUTS verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van KOSMONAUTS en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen KOSMONAUTS en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5 Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor KOSMONAUTS alleen bindend indien en voor zover deze door KOSMONAUTS uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.6 Indien KOSMONAUTS op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft KOSMONAUTS het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

3.3 Offertes van KOSMONAUTS zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.


Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1 Een overeenkomst tussen KOSMONAUTS en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door KOSMONAUTS uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.

4.2 Indien KOSMONAUTS, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is KOSMONAUTS gerechtigd de daaruit voortvloeiende meer kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die KOSMONAUTS in rekening wenst te brengen, heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door KOSMONAUTS uitgevoerde werk te vergoeden.

4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en KOSMONAUTS zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4.4 Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met KOSMONAUTS wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij KOSMONAUTS geheel vergoedt voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.


Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor KOSMONAUTS

5.1 KOSMONAUTS garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

5.2 KOSMONAUTS spant zich in om de gegevens die KOSMONAUTS voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.

5.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient KOSMONAUTS met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.

 

6. Rechten en verplichtingen voor Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.

6.2 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of materialen, waarvan KOSMONAUTS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan KOSMONAUTS worden verstrekt.

6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan KOSMONAUTS zijn verstrekt, heeft KOSMONAUTS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 De Opdrachtgever stelt KOSMONAUTS steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.

6.5 Bij klachten over de door KOSMONAUTS geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan KOSMONAUTS binnen veertien (14) dagen na levering van de Dienst en/of het product. De Opdrachtgever vrijwaart KOSMONAUTS één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

6.6 De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die KOSMONAUTS nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is KOSMONAUTS niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.


Artikel 7. Levering

7.1 De door KOSMONAUTS te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld. De door KOSMONAUTS opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van KOSMONAUTS zijn zoals bepaald in artikel 6.2, waarna KOSMONAUTS zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.

7.2 Een door KOSMONAUTS vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt KOSMONAUTS niet van rechtswege in verzuim.

7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan dertig dagen, komt de Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien KOSMONAUTS, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

7.4 De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door KOSMONAUTS mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

7.5 Aan de leveringsplicht van KOSMONAUTS zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door KOSMONAUTS geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

 

Artikel 8. Betaling

8.1 Alle door KOSMONAUTS verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

8.3 Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

8.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.


Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1 De door KOSMONAUTS geleverde producten blijven eigendom van KOSMONAUTS tot het moment dat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met KOSMONAUTS gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

9.2 Ingeval KOSMONAUTS een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van KOSMONAUTS vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

9.3 De door KOSMONAUTS geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.4 De inhoud van de website van KOSMONAUTS, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van KOSMONAUTS en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van KOSMONAUTS.

9.5 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door KOSMONAUTS ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van KOSMONAUTS.


Artikel 10. Overmacht

10.1 KOSMONAUTS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

10.2 KOSMONAUTS kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Opdrachtgever als KOSMONAUTS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Iedere overeenkomst tussen KOSMONAUTS en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. KOSMONAUTS kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

11.2 Indien KOSMONAUTS onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat krachtens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

11.3 Mocht in uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.2 geen uitkering krachten de toepasselijke verzekering plaatsvinden is de aansprakelijkheid van KOSMONAUTS beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.4 In aanvulling op artikel 11.2 en 11.3 is KOSMONAUTS dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

11.5 KOSMONAUTS sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door KOSMONAUTS geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van KOSMONAUTS.

11.6 KOSMONAUTS is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 12. Conformiteit

12.1 KOSMONAUTS zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en KOSMONAUTS in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

12.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 12.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van KOSMONAUTS worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van KOSMONAUTS aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van KOSMONAUTS.

12.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door KOSMONAUTS te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van KOSMONAUTS, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij KOSMONAUTS partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De Opdrachtgever en KOSMONAUTS zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.